BepiColombo

Copyright & Disclaimer

Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van BepiColombo of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website, betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (oftewel de ‘content’) die zich op de website van BepiColombo bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en BepiColombo. De content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van (uw) onafhankelijk onderzoek.
De content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat BepiColombo de gelinkte sites automatisch goedkeurt of onderschrijft, aangezien BepiColombo geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de BepiColombo niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BepiColombo is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van BepiColombo te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van BepiColombo aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van BepiColombo. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van BepiColombo of derden.

U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van BepiColombo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BepiColombo is verboden.

Garantie en aansprakelijkheid
De content op de website van BepiColombo wordt verstrekt als 'AS IS' en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel BepiColombo redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van BepiColombo te verstrekken, garandeert BepiColombo niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en BepiColombo behoudt zich het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. BepiColombo geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met BepiColombo op u van toepassing zijnde garantie.

BepiColombo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

BepiColombo kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

Gegevensbescherming - cookies
Alle (persoonlijke) gegevens die u verstrekt aan BepiColombo middels email en/of via links op de site van BepiColombo of formulieren, worden vertrouwelijk behandeld. BepiColombo gebruikt deze gegevens alleen in communicatieverkeer met u. De site van BepiColombo maakt expliciet geen gebruik van zgn. 'cookies' om het Internetverkeer van bezoekers vast te leggen. Alle bezoekers op de site van BepiColombo blijven anoniem, voorzover zulks zelf geen contact zoeken met BepiColombo.

Gebruikersreacties
BepiColombo is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van BepiColombo stuurt te controleren.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
BepiColombo behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Copyright bepaling
Het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op deze web-site behoort toe aan BepiColombo. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BepiColombo verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot BepiColombo te wenden. Het is ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming deze website of delen daarvan te kopiëren (mirroring) naar een andere server. BepiColombo is een geregistreerd handelsmerk.

Alle niet toegestane gebruik van enig materiaal aanwezig op deze website is een inbreuk op de Auteurswet.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen of verzoeken hebben met betrekking tot de disclaimer en/of copyright, kunt u contact opnemen met: info@bepicolombo.nl

Copyright & Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contact